แนะนำ 6 หลักสูตรเรียนต่อที่ National University of Singapore

NUS

National University of Singapore เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งมีมากกว่า 25 สาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับใน Top 20 หลักสูตรที่ดีที่สุดของโลก ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรม บริหารธุรกิจ กฎหมาย วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการเงินและการบัญชี วันนี้พี่ ๆ One Education จะมาแนะนำ 6 หลักสูตรที่น่าสนใจของคณะ NUS College of Design and Engineering มาอ่านต่อกันเลยมามีหลักสูตรอะไรบ้าง

1. MSc Integrated Sustainable Design

MSc Integrated Sustainable Design, National University Singapore (NUS)

หลักสูตรที่รวมองค์ความรู้ทั้งสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การออกแบบผังเมือง และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เน้นความรู้ความเข้าใจและเทคนิคเชิงวัสดุ พื้นที่ และระบบสังคมที่เกี่ยวข้องการขยายตัวของความเป็นเมือง (urbanization) ในเอเชีย รวมถึงเรียนรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดการความยั่งยืน

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • Green Building in the Tropics
 • Energy & Ecology
 • Principles of Sustainable Urbanism

🔰 หลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียน 1 ปี และเปิดรับสมัคร 2 รอบ คือ มกราคมและสิงหาคม สำหรับรอบ August intake 2022 จะปิดรับสมัครในวันที่ 15 มกราคม 2022

🔰 ผู้เรียนจะต้องเรียบจบหลักสูตร Architecture, Engineering, Landscape Architecture, Planning/Urban Design, Project and Facility Management หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

🌐 คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ที่นี่

2. MSc (Project Management) 

MSc Project Management, National University Singapore (NUS)

เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและยังรับการยอมรับคุณภาพหลักสูตรและปริญญาในระดับสากล หลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนรู้ทักษะและเทคนิคในการบริหารโครงการ (Project Management) จากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการระดับอาวุโส รวมถึงเพื่อนร่วมชั้นที่มาหลากหลายประเทศทั่วโลกและมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมที่แตกต่างที่ร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ในชั้นเรียน

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • Project Management
 • Contract Management
 • Development Finance
 • Time & Cost Management

🔰 หลักสูตรนี้มีชั้นเรียนขนาดเล็กประมาณ 40 คนต่อห้อง ใช้เวลาเรียน 1 ปี และเปิดรับสมัคร 2 รอบ คือ มกราคมและสิงหาคม สำหรับรอบ August intake 2022 จะปิดรับสมัครในวันที่ 15 มกราคม 2022

🔰 ผู้เรียนจะต้องเรียบจบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8 ปี

🌐 คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ที่นี่

3. Master of Arts in Architectural Conservation

Master of Arts in Architectural Conservation, National University Singapore (NUS)

หลักสูตรที่เน้นความรู้และทักษะที่จำเป็นอย่างการอนุรักษ์อาคารทางประวัติศาสตร์ การออกแบบและการจัดการโครงการการอนุรักษ์ที่หลากหลาย รวมถึงยังมีการฝึกอบรม การวิจัย และการปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะสำคัญต่อสายงานนอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกงาน internship กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วม field trip เพื่อเยี่ยมชมสถานที่และศึกษาการอนุรักษ์โบราณสถานและการพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • Urban Conservation and Regeneration
 • Architectural Heritage Management
 • Conservation Approaches and Philosophies
 • Design for Conservation
 • Time & Cost Management

🔰 หลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียน 1 ปี และเปิดรับสมัคร 2 รอบ คือ มกราคมและสิงหาคม สำหรับรอบ August intake 2022 จะปิดรับสมัครในวันที่ 15 มกราคม 2022

🔰 ผู้เรียนจะต้องเรียบจบหลักสูตร Architecture, Planning/Urban Design, Project and Facility Management หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

🌐 คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ที่นี่

4. Master of Arts in Urban Design

Master of Arts in Urban Design, National University Singapore (NUS)

NUS เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงในด้าน Urban Design เป็นอย่างมากในแถบเอเชีย หลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนรู้เชิงลึกในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง เทคโนโลยีและ data-augmented design การคิดเชิงระบบ รวมถึงการมีส่วนร่วมและการพัฒนาของชุมชน นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีโอกาสได้ฝึกงาน internship และทัศนศึกษาในต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และรับประสบการณ์จากสถานที่จริง

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • Urban Design Theory and Discourse
 • Framework of Urban Design and Analysis
 • Urban Economics
 • Methods and Tools for Urban Design

🔰 หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 1 ปี และเปิดรับสมัครรอบสิงหาคม สำหรับรอบ August intake 2022 จะปิดรับสมัครในวันที่ 15 มกราคม 2022

🔰 ผู้เรียนจะต้องเรียบจบหลักสูตร architecture, urban/spatial planning, landscape architecture, environmental design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่น real estate, transport planning, building environment, project management และ human geography)

🌐 คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ที่นี่

5. Master of Landscape Architecture

Master of Landscape Architecture, National University Singapore (NUS)

หลักสูตรขั้นสูงสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เชิงลึกและเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน landscape architecture ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนจบปริญญาตรี landscape architecture หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น architecture, urban planning และ urban design มาก่อน หลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนรู้ในเรื่องความเป็นเลิศและความอิสระในการออกแบบ การวิจัยที่เป็นส่วนสำคัญของการออกแบบ รวมถึงการเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญด้าน Landscape

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • Political Ecology & Landscapes
 • Urban Ecology and Design
 • Geo Design
 • Urban Greening: Technologies and Techniques

🔰 หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 2 ปี และเปิดรับสมัครรอบสิงหาคม สำหรับรอบ August intake 2022 จะปิดรับสมัครในวันที่ 15 มกราคม 2022

🔰 ผู้เรียนจะต้องเรียบจบหลักสูตร Landscape Architecture หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

🌐 คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ที่นี่

6. Master of Science in Building Performance and Sustainability

Master of Science in Building Performance and Sustainability, National University Singapore (NUS)

หลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้และความสำคัญในการออกแบบ การก่อสร้าง การดูแลรักษาระบบ และการบริหารอาคารอย่างยั่งยืน รวมไปถึงความท้าทายที่เกิดจากการขยายตัวเมืองอย่างรวดเร็วและปัญหาด้านสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลก ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้ที่สนใจศึกษาด้าน climate issues และ sustainability เป็นอย่างมาก           

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • Integrated Building Design
 • Building Energy Performance – Passive Systems
 • Smart Buildings and Facilities
 • Data Science for the Built Environment

🔰 หลักสูตรนี้มีชั้นเรียนขนาดเล็ก ประมาณ 40 คนต่อห้อง ใช้เวลาเรียน 1 ปี และเปิดรับสมัครรอบสิงหาคม สำหรับรอบ August intake 2022 จะปิดรับสมัครในวันที่ 15 มกราคม 2022

🔰 ผู้เรียนจะต้องเรียบจบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

🌐 คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ที่นี่


ทำไมควรเรียนต่อที่ National University of Singapore

✅ มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 11 ของโลก โดย QS World University Rankings 2021 

✅ มหาวิทยาลัยอันดับที่ 10 ที่มีนวัตกรรมทันสมัยที่สุดในเอเชียแปซิฟิก โดย Reuters Top 75: Asia Pacific’s Most Innovative Universities

✅ มหาวิทยาลัยอันดับที่ 9 ที่นายจ้างทั่วโลกมีความต้องการจ้างเข้าทำงานมากที่สุดในโลก โดย Times Higher Education Global University Employability Ranking 2020

✅ หลักสูตร Architecture & Built Environment ของ National University Singapore ได้รับการจัดอันดับหลักสูตรในอันดับที่ 6 ของโลก โดย QS World University Rankings by Subject 2021 

✅ ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศต้นกำเนิดที่ใช้แนวคิดการออกแบบและพัฒนาเมืองที่มีนวัตนกรรมจนกลายเป็น ‘ต้นแบบของเมืองแห่งอนาคต’ และก้าวสู่การเป็น Smart City ที่ดีที่สุดของโลก

✅ มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 3 วิทยาเขต Kent Ridge, Bukit Timah และ Outram


สนใจเรียนต่อ National University of Singapore (NUS) มาฟังสัมมนาเรียนต่อ NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE ปีการศึกษา 2022 และพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยโดยตรงได้ในวันที่ 11 มกราคม 2022 เวลา 6 pm – 7.30 pm ผ่านทาง Zoom **ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น **
คลิกลงทะเบียนที่นี่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับพี่ ๆ One Education ยินดีให้ข้อมูลและบริการทุกขั้นตอนฟรี!
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร