แนะนำ 5 หลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทที่ UWE Bristol 

โดยการจัดอันดับของ The Guardian League Table 2024 มหาวิทยาลัย UWE Bristol ได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 4 ในเขตภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1992 แต่ได้รับการประเมินคุณภาพการสอนระดับ Gold โดย Teaching Excellence Framework (TEF) 2023 ใครที่สนใจเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยนี้ ตามไปดู 5 หลักสูตรแนะนำที่นักศึกษาต่างชาตินิยมเรียนต่อที่ UWE Bristol กันได้เลย

1. MSc Digital Marketing 

การตลาดดิจิทัลถือเป็นกุญแจสำคัญของการทำธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากดังเช่นทุกวันนี้ หลักสูตรนี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางการตลาดดิจิทัลเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย โปรแกรมค้นหา (Search Engines) และการตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล (Direct Online Marketing) นอกจากนี้ ผู้เรียนยังจะได้ศึกษาจรรยาบรรณและการควบคุมฐานข้อมูลผู้บริโภค รวมถึงข้อมูลทางการตลาดออนไลน์ และนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้กับการสื่อสารการตลาด เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรมการตลาดดิจิทัล 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Customer Behaviour 
 • Creative Marketing Methods  
 • Data Driven Marketing 
 • Ethical Marketing Practice 
 • Marketing and Sustainability 
 • Search Engine and Social Media Marketing 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

อาชีพหลังเรียนจบหลักสูตรนี้สามารถเป็นได้หลากหลาย เช่น นักการตลาดดิจิทัล นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล นักวางแผนสื่อออนไลน์ ผู้ซื้อสื่อออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดบนโซเชียลมีเดีย ผู้เขียนบทความ นักเขียนคำโฆษณา ผู้บริหารงานลูกค้า และ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เป็นต้น 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี โดยจะมีวิชาหลัก 7 วิชา และวิชาเลือกอิสระ เช่น Artificial Intelligence, E-Commerce หรือ Video Game Marketing เป็นต้น นักศึกษาจะได้เรียนทั้งแบบกลุ่มเรียนขนาดเล็ก การทดลองปฏิบัติ เวิร์กชอป และการทำงานกลุ่ม และใช้การวัดผลทั้งแบบสอบ การนำเสนอหน้าชั้น การทำแฟ้มสะสมผลงาน และการทำวิทยานิพนธ์เดี่ยว 

รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.7 ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง 
ค่าเรียนปี 2024: £16,750 ต่อปี (ประมาณ 753,750 บาทต่อปี) 

2. MSc Business Psychology 

UWE Bristol เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในภูมิภาค Southwest ที่เปิดสอนหลักสูตรจิตวิทยาทางธุรกิจ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่สำหรับผู้ที่สนใจด้านจิตวิทยาและการบริหารงานธุรกิจโดยเฉพาะ เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม การฝึกการเป็นผู้นำ การสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจโดยการใช้หลักจิตวิทยา ไปจนถึงการสื่อสารในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน  

* หลักสูตรได้รับการรับรองโดย Association for Business Psychology (ABP) 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Business Basics for Psychologists 
 • Coaching and Mentoring (Business Psychology) 
 • Talent Management 
 • Leadership and Change Management 
 • Personal Mastery in Leadership 
 • Wellbeing at Work 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

ผู้ที่เรียนจบจากหลักสูตรสามารถทำงานได้หลากหลายในสายงานธุรกิจ ตั้งแต่การบริหารทรัพยาบุคคลทั่วไป การจัดหาและคัดสรรพนักงาน งานเอกสารและระบบข้อมูลของบุคลากร งานพัฒนาทรัพยามนุษย์ นักวางแผนกลยุทธ์ ไปจนถึงผู้จัดการ 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยได้ โดยหลักสูตรจะเป็นการเรียนตามรายวิชา หรือ Block Course ผสมผสานกับการเรียนออนไลน์ การเข้าร่วมเวิร์กชอป 2 วันต่อหนึ่งคอร์ส การอ่านและวิเคราะห์รายงานวิจัย การเขียนรายงานโดยมีการอ้างอิง และใช้การวัดผลโดยการทำ Consultancy Pitching การประเมินสถานที่ทำงาน และการประเมินทักษะด้านสุขภาวะและทักษะการโค้ช (Coaching) 

รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024  
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.7 ในหลักสูตรด้านจิตวิทยา ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง 
ค่าเรียนปี 2024: £16,500 ต่อปี (ประมาณ 742,500 บาทต่อปี) 

3. MSc Financial Technology 

หรือเรียกสั้น ๆ ว่า FinTech เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านการเงินและการให้บริการด้านการเงินของโลก ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทั้งด้านธุรกิจ การคำนวณ และเทคโนโลยี เช่น การจัดการกับข้อมูลชุดใหญ่ (Big Data) สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) และบล็อกเชน (Blockchain) เป็นต้น ผู้เรียนจะได้ศึกษากับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และได้ทำงานร่วมกับบริษัท องค์กร หรือศึกษาจาก Case Study ที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรม 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Finance for FinTech 
 • Introduction to Programming and Data Science 
 • Blockchain and Cryptocurrencies 
 • Machine Learning and Predictive Analytics 
 • Financial Investments in Practice 
 • International Financial Crime 
 • Entrepreneurship and Innovation 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

ผู้ที่เรียนจบจากหลักสูตรสามารถทำงานได้หลากหลายในสายงาน ทั้งในธนาคาร บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริษัทประกัน บริษัทผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินและความปลอดภัยทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น หรือประกอบอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล นักพัฒนาบล็อกเชน ผู้จัดการชุมชนสกุลเงินดิจิทัล วิศวกรคุณภาพ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยเฉพาะ นอกจากนี้ นักศึกษายังจะได้เรียนรู้จากกรณีศึกษา เข้าร่วมสัมมนา ทำงานกลุ่ม ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล นวัตกรรม และ Business Piches โดยจะมี Bloomberg Trading Room และ Big Data Laboratory ที่นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ 

รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.7 ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง 
ค่าเรียนปี 2024: £18,000 ต่อปี (ประมาณ 810,000 บาทต่อปี) 

4. MSc Real Estate Finance and Investment 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจด้านการเงินและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ หลักสูตรได้รับการออกแบบร่วมกับ Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) และได้รับการรับรองจาก Investment Property Forum (IPF) ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจในการจัดหาเงินทุนและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างลึกซึ้ง รวมถึงการได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การตีราคา การพัฒนา และการบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Real Estate Economics and Valuations 
 • Strategic Estate Management 
 • Real Estate Law 
 • Real Estate Investment and Development 
 • Real Estate Finance and Investment 

ัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

ผู้ที่เรียนจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานได้ทั่วโลก ทั้งในสายงานที่เกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น ตัวแทนซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม หรือฝ่ายตรวจสอบอาคาร เป็นต้น ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สถาบันการเงินและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือรับราชการในกรมที่ดิน หน่วยงานท้องถิ่น และสมาคมการเคหะ 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยเฉพาะ นอกจากนี้ นักศึกษายังจะได้เรียนรู้จากในชั้นเรียน การทำงานกลุ่ม และการทดลองปฏิบัติ และใช้การวัดผลโดยการเขียนรายงานทางวิชาการ การทำแบบสำรวจ และการนำเสนอหน้าชั้น 

รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024 และ มกราคม 2025  
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.7 ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง 
ค่าเรียนปี 2024: £17,250 ต่อปี (ประมาณ 776,250 บาทต่อปี) 

5. MSc Business with Digital Management 

หลักสูตรธุรกิจและการจัดการด้านดิจิทัลเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการจัดการทางธุรกิจมาก่อน ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะทางธุรกิจที่หลากหลาย เข่น การเงิน ทรัพยากรบุคคล ความต้องการของลูกค้า โดยจะเน้นที่การเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการจัดการทางดิจิทัลเป็นหลัก รวมถึงระบบสารสนเทศธุรกิจ และการตลาดดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายทางธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งในด้านความยั่งยืนทางธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Digital Marketing  
 • Digital Business Information Systems 
 • Strategic Analysis 
 • Managing Finance 
 • Personal and Professional Development 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

ผู้ที่เรียนจบจากหลักสูตรสามารถทำงานในสายงานธุรกิจและการจัดการดิจิทัลได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ หรือสายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัล เช่นเดียวกับนักศึกษาที่เรียนจบจากหลักสูตร MSc Digital Marketing 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากในชั้นเรียนเป็นหลัก ประมาณ 8 – 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และวิชาเลือกอิสระ เช่น Innovation, Creativity and Enterprise, Customer Relationship Marketing หรือ Management Consultancy เป็นต้น และใช้การวัดผลโดยการเขียนรายงานทางวิชาการ และการทำโปรเจกต์ 

รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.7 ในหลักสูตรใดก็ได้ หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี 
ค่าเรียนปี 2024: £16,750 ต่อปี (ประมาณ 753,750 บาทต่อปี)  


*ราคาข้างต้นอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP = 45 บาท ณ เดือนธันวาคม 2023 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 


น้อง ๆ คนไหนสนใจเรียนต่อปริญญาโทที่ UWE Bristol สามารถขอคำแนะนำและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ ทีมงาน One Education ได้ทุกสาขา เราเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการและยินดีให้บริการฟรีทุกขั้นตอนครบจบในที่เดียวเพื่อให้การเรียนต่อ UK ของน้อง ๆ เป็นเรื่องง่าย! 
Add Line: @one-edu 
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร