Update! ทุนเรียนต่อออสเตรเลีย ปี 2024

ทุนเรียนต่อออสเตรเลียปี 2024

Australian National University

ANU Chancellor’s International Scholarship (South East Asia)

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% – 50% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่ Australian National University ยกเว้น นักศึกษาจาก
  • Doctor Of Medicine and Surgery (MChD)
  • Master Of Military and Defence Studies
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Curtin University

2024 Global Curtin Scholarships – Merit Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่ Curtin University ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
  • Faculty of Business and Law
  • Faculty of Health Sciences
  • Faculty of Humanities
  • Faculty of Science & Engineering
   • Science courses
   • Engineering courses
   • Western Australian School of Mines (WASM)
 • ยกเว้นนักศึกษาปริญญาตรีจาก Bachelor of Medicine และ Bachelor of Surgery
 • มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Deakin University

Deakin International Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่ Deakin University
 • มีผลการเรียนดี
 • ไม่ใช่ทุนพิจารณาอัตโนมัติ นักศึกษาควรสมัครเข้ารับทุน 1 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา พร้อมเขียน Personal Statement 300 คำ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 50% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่ Deakin University
 • มีผลการเรียนดีมาก
 • ไม่ใช่ทุนพิจารณาอัตโนมัติ นักศึกษาควรสมัครเข้ารับทุน 1 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา พร้อมเขียน Personal Statement 300 คำ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Griffith University

Vice Chancellor’s International Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 50% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่ Griffith University
 • มีผลการเรียนดีมาก
 • ไม่ใช่ทุนพิจารณาอัตโนมัติ นักศึกษาควรสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมเขียน Personal Statement 300 คำ

ปิดรับสมัคร

 • 2 ธันวาคม 2023 สำหรับ Trimester 1, 2023
 • 13 เมษายน 2024 สำหรับ Trimester 2, 2023
 • 10 สิงหาคม 2024 สำหรับ Trimester 3, 2023

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

International Student Academic Excellence Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่ Griffith University ยกเว้นนักศึกษาจาก
  • Bachelor of Medical Science
  • Bachelor of Dental Health Science
  • Doctor of Medicine
  • Master of Dentistry
  • Master of Pharmacy
  • Master of Speech Pathology
  • Graduate Diploma of Flight Management
 • มีผลการเรียนดี
 • ไม่ใช่ทุนพิจารณาอัตโนมัติ นักศึกษาควรสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมเขียน Personal Statement 300 คำ

ปิดรับสมัคร

 • 2 ธันวาคม 2023 สำหรับ Trimester 1, 2023
 • 13 เมษายน 2024 สำหรับ Trimester 2, 2023
 • 10 สิงหาคม 2024 สำหรับ Trimester 3, 2023

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


James Cook University

International Excellence Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่ James Cook University ยกเว้นนักศึกษาจาก Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery และ Bachelor of Dental Surgery
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Macquarie University

ASEAN $10,000 Early Acceptance Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน AUD $10,000 ต่อปี (หรือประมาณ 229,990 บาท*)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่ Macquarie University
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

Vice-Chancellor’s International Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน AUD $10,000 ต่อปี (หรือประมาณ 229,990 บาท*)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่ Macquarie University
 • มีผลการเรียนดีมาก
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Monash University

Monash University International Merit Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน AUD $10,000 ต่อปี (หรือประมาณ 229,990 บาท*)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่ Monash University ยกเว้นนักศึกษาจาก Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (Honours), Medical Science และ Doctor of Medicine (MD)
 • มีผลการเรียนดี
 • ไม่ใช่ทุนพิจารณาอัตโนมัติ นักศึกษาควรสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมเขียน Personal Statement 500 คำ

ปิดรับสมัคร

 • แล้วแต่รอบการสมัคร

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Queensland University of Technology (QUT)

International Merit Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% ของค่าเรียนในปีการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่ QUT ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
  • Faculty of Business and Law
  • Faculty of Creative Industries, Education and Social Justice
  • Faculty of Engineering
  • Faculty of Science
 • มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


RMIT University

Academic Merit Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 20% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่ RMIT University
 • มีผลการเรียนดี หรือ GPA 2.5 ขึ้นไป
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Swinburne University of Technology

Swinburne International Excellence Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 30% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่ Swinburne University of Technology ยกเว้นนักศึกษาจาก
  • Bachelor of Nursing
  • Bachelor of Aviation and Piloting
  • Bachelor of Aviation and Piloting / Bachelor of Business (double degree)
  • Master of Physiotherapy
  • Master of Dietetics
  • Master of Occupational Therapy
 • มีผลการเรียนดี หรือ GPA 2.5 ขึ้นไป
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

George Swinburne Postgraduate STEM Scholarships

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 30% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ Swinburne University of Technology ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
  • Master of Business Information Systems
  • Master of Construction and Infrastructure Management
  • Master of Construction Management Practice (and combined degrees)
  • Master of Cybersecurity
  • Master of Data Science
  • Master of Engineering Practice (all specialisations and combined degrees)
  • Master of Engineering Science (all specialisations)
  • Master of Financial Technologies
  • Master of Information Technology
  • Master of Professional Engineering
  • Master of Science (Biotechnology)
  • Master of Supply Chain Innovation
 • มีผลการเรียนดี หรือ GPA 2.5 ขึ้นไป
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Adelaide

Global Citizens Scholarship (International)

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 15% – 30% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่ University of Adelaide
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Canberra

UC International Merit Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 10% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่ University of Canberra
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Melbourne

Melbourne International Undergraduate Scholarship

มูลค่าทุน: AUD $10,000 ของค่าเรียนปีแรก หรือ 50% หรือ 100% (หรือประมาณ 229,990 บาท*)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ University of Melbourne
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of New South Wales (UNSW Sydney)

International Student Award

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 15% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ UNSW Sydney
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ปิดรับสมัคร

 • 30 พฤศจิกายน 2023

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Queensland

UQ International Excellence Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่ University of Queensland
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Sydney

UQ International Excellence Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 20% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่ University of Sydney ยกเว้นนักศึกษาจาก Master of Business Administration (MBA) และ Executive MBA (EMBA)
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Tasmania

Tasmanian International Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่ University of Tasmania ยกเว้นนักศึกษาจาก Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine และ Bachelor of Dementia Care
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Technology Sydney (UTS)

Undergraduate Academic Excellence International Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ UTS
 • มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

Postgraduate Academic Excellence International Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 30% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ UTS
 • มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Western Australia

Global Excellence Scholarship

มูลค่าทุน: AUD $24,000 – AUD $48,000 ของค่าเรียน (หรือประมาณ 551,970 – 1,103,950 บาท*)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่University of Western Australia
 • มีผลการเรียนดีมาก
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

International Student Award

มูลค่าทุน: AUD $10,000 – AUD $20,000 ของค่าเรียน (หรือประมาณ 229,990 – 459,990 บาท*)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และโทที่University of Western Australia
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


หมายเหตุ

*ราคาข้างต้นตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 22.95 THB ณ เดือนตุลาคมปี 2566

*ข้อมูลทุนการศึกษาข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทีมงาน One Education


สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับคำแนะนำ และสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเป็นทางการ เรายินดีบริการและดูแลเรื่องเรียนต่อออสเตรเลียครบทุกขั้นตอนฟรี
Add Line: @one-edu (มี @ ข้างหน้า)
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ
โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร