แนะนำ 5 หลักสูตรปริญญาโทเรียนต่อสาย Engineering & IT ที่ UNSW Sydney 

อยากต่อปริญญาโทด้าน Engineering หรือ IT ที่ประเทศออสเตรเลีย ต้องเรียนที่ UNSW Sydney! มหาวิทยาลัย UNSW Sydney ตั้งอยู่ในเมืองซิดนีย์มีชื่อเสียงในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสมาชิกมหาวิทยาลัยชั้นนำจากกลุ่ม Group of Eight ของประเทศออสเตรเลียอีกด้วย บทความนี้ One Education ขอแนะนำ 5 หลักสูตรดังติดอันดับโลก มีหลักสูตรอะไรบ้าง มาอ่านต่อกันเลย 

1. Master of Engineering (Civil Engineering) 

Master of Engineering (Civil Engineering) ระยะเวลาเรียน 2 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ทางเทคนิคและทักษะการจัดการด้านวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนและการจัดการโครงการ การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล รวมถึงได้พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นอกจากนี้หลักสูตรได้รวมการฝึกงาน (Industrial Training) เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานระหว่างเรียนเป็นเวลา 60 วันอีกด้วย 


🏆 หลักสูตร Civil Engineering ของ UNSW Sydney ได้รับการจัดอันดับเป็น No.1 ของออสเตรเลีย และ No.17 ของโลกโดย QS World University Rankings by Subject 2024 

🏆 หลักสูตร Master of Engineering ของ UNSW Sydney ได้การรับรองจากองค์กร Engineers Australia และ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศออสเตรเลียและทั่วโลก 


ตัวอย่างรายวิชา   

 • Fundamentals of Geomechanics 
 • Fundamentals of Water Engineering 
 • Steel Structures 
 • Concrete Structures 
 • Sustainability in Construction เป็นต้น  

อาชีพหลังเรียนจบหลักสูตร Master of Engineering (Civil Engineering) 

วิศวกรโยธามีหน้าที่สำคัญในการวางแผน จัดระบบ และควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น สะพาน ถนน อุโมงค์ สนามบิน อาคารต่าง ๆ และระบบสาธารณสุข ดังนั้นนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรนี้สามารถทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมขนส่ง และ วิศวกรรมแหล่งน้ำ เป็นต้น 

ค่าเรียนปี 2024: A$54,000 หรือประมาณ 1,296,000 บาทต่อปี*  

2. Master of Engineering (Electrical Engineering) 

Master of Engineering (Electrical Engineering) หลักสูตร 2 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์มาก่อนและต้องการต่อยอดอาชีพในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะครอบคลุมตั้งแต่วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานทดแทน ระบบไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า การประมวลสัญญาณ ระบบการควบคุม และการจัดการโครงการ นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้ฝึกงานเป็นเวลา 60 วันเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะเชิงเทคนิค การจัดการด้านวิศวกรรมทั้งการคิดวิเคราะห์และการออกแบบ 


🏆 หลักสูตร Electrical Engineering ของ UNSW Sydney ได้รับการจัดอันดับเป็น No.1 ของออสเตรเลีย และ No.36 ของโลกโดย QS World University Rankings by Subject 2024 

🏆 หลักสูตร Master of Engineering ของ UNSW Sydney ได้การรับรองจากองค์กร Engineers Australia และ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศออสเตรเลียและทั่วโลก 


ตัวอย่างรายวิชา   

 • Design Proficiency  
 • Power Electronics  
 • Microelectronic Design and Technology 
 • Electrical Industry Operation and Control 
 • Engineering Project Management เป็นต้น  

อาชีพหลังเรียนจบหลักสูตร Master of Engineering (Electrical Engineering)  
นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสามารถทำงานได้หลายภาคส่วน เช่น ระบบพลังงาน ระบบควบคุม ระบบการขนส่ง การผลิตและการก่อสร้าง เป็นต้น 

ค่าเรียนปี 2024: A$54,000 หรือประมาณ 1,296,000 บาทต่อปี*  

3. Master of Engineering Science (Chemical Engineering) 

หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 2 ปี นักศึกษาจะได้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านวิศวกรรมเคมีและการจัดการ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย การออกแบบกระบวนการ การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง ไปจนถึงประเด็นทางธุรกิจ ข้อดีของหลักสูตรนี้คือมีความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาได้ขยายโอกาสการทำงานผ่านการฝึกอบรมข้ามสายงาน (Cross-training) และ การฝึกอบรมใหม่ (Re-training)  

นักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตร Master of Engineering Science (Chemical Engineering) ที่ UNSW Sydney จะต้องเรียนวิชาบังคับพื้นฐาน 3 วิชา ได้แก่ Process Equipment Design, Process Plant Design และ Process Dynamics and Control จากนั้นจะได้เรียนวิชาหลักและวิชาเลือก เช่น 

 • Entrepreneurship and the Innovation Cycle  
 • Pharmaceutical Design and Engineering  
 • Advanced Particle Systems Engineering 
 • Engineering Project Management  
 • Advanced Process Control เป็นต้น  

🏆 School of Chemical Engineering ของ UNSW Sydney เป็นหนึ่งในโรงเรียนวิศวกรรมเคมีระดับแนวหน้าของประเทศออสเตรเลีย และ ได้รับการยกย่องว่ามีโครงการอบรมการวิจัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย 


อาชีพหลังเรียนจบหลักสูตร Master of Engineering (Chemical Engineering) 
วิศวกรรมเคมีเป็นศาสตร์ที่รวมเคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรมเข้าด้วยกัน ทำให้นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พลังงานทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการน้ำและของเสีย อุตสาหกรรมยา หรือเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น 

ค่าเรียนปี 2024: A$54,000 หรือประมาณ 1,296,000 บาทต่อปี*  

4. Master of Data Science and Decision 

ระยะเวลาเรียน 2 ปี เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่เรียนจบด้าน STEM และต้องการอัปสกิลเพื่อต่อยอดการทำงานในด้าน Data Science โดยหลักสูตร Master of Data Science and Decision ของ UNSW Sydney จะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมี Specialisation ให้เลือก 4 สาขา ได้แก่  

 • Computational Data Science and Decisions 
 • Behavioural Data Science and Decisions 
 • Business Data Science and Decisions 
 • Quantitative Data Science and Decisions 

🏆 หลักสูตร Mathematics ของ UNSW Sydney ได้รับการจัดอันดับให้เป็น No.1 ของออสเตรเลีย และ No.44 ของโลกโดย QS World University Rankings by Subject 2024 


อาชีพหลังเรียนจบหลักสูตร Master of Data Science and Decision 
นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรนี้มีโอกาสทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลในหลากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่ Start-up ไปจนถึง บริษัทชั้นนำ  

ค่าเรียนปี 2024: A$54,000 หรือประมาณ 1,296,000 บาทต่อปี*  

5. Master of Information Technology 

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีวุฒิการศึกษาและทำงานในสายไอที หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยในปีแรกนักศึกษาจะได้เรียนวิชาหลัก ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในด้านการเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ระบบฐานข้อมูล เครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชั่น และการจัดการโครงการ จากนั้นในปีที่ 2 นักศึกษาจะได้เลือกวิชาเฉพาะทาง (Specialisation) ซึ่งมีให้เลือก 6 สาขาด้วยกัน ได้แก่  

 • Artificial Intelligence 
 • Database Systems 
 • Internetworking 
 • Information Technology 
 • Data Science and Engineering 
 • Cyber Security Engineering 

🏆 หลักสูตร Computer Science & IT ของ UNSW Sydney ได้รับการจัดอันดับให้เป็น No.4 ของออสเตรเลียโดย QS World University Rankings by Subject 2024 


อาชีพหลังเรียนจบหลักสูตร Master of Information Technology 

เรียนจบหลักสูตรนี้เป็นที่ต้องการของบริษัทชั้นนำและสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ เช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของระบบไอที นักพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ สถาปนิกซอฟต์แวร์ และ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

ค่าเรียนปี 2024: A$54,000 หรือประมาณ 1,296,000 บาทต่อปี*  


* ราคาค่าเรียนข้างต้นคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 24 บาท ณ เดือนเมษายนปี 2567 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต   


สนใจเรียนต่อปริญญาตรี-โท-เอก ที่ UNSW Sydney สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ผู้เชี่ยวชาญด้านศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียมามากว่า 30 ปี และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำกลุ่ม Group of Eight ครบทั้ง 8 แห่ง และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ในออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ยินดีให้คำแนะนำและบริการครบทุกขั้นตอนฟรี! เพื่อให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย 
Add Line: @one-edu 
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ    
สาขาชิดลม: 02-652-0718    
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328    
สาขาพระราม 2: 02-896-1445  

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว 

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อUK & Australia   

Facebook: One Education   
Instagram: oneeducationthailand   
Twitter: One Education   
YouTube: One Education   

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร