Update! ทุนเรียนต่อสหราชอาณาจักรรอบกันยายนปี 2024

ทุนเรียนต่ออังกฤษปี 2024

Bournemouth University

Academic Excellence Scholarship (International – Postgraduate)

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน £3,750 (หรือประมาณ 165,000 บาท*)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ Bournemouth University และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024 (ยกเว้นหลักสูตรของคณะ Faculty of Health & Social Sciences)
 • มีผลการเรียนดี หรือได้รับเกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไป
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

Brunel University London

Vice Chancellors Excellence Award

มูลค่าทุน: £5,000 หรือประมาณ 225,000 บาท 

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น 

 • เป็นนักศึกษาสัญชาติและพำนักที่ประเทศไทย 
 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ Brunel University London หลักสูตรใดก็ได้ และเริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024 
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  
 • ยกเว้นผลการสอบวัดระดับทางภาษา IELTS สำหรับนักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.6 ขึ้นไป 
 • จะต้องตอบรับเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2024 
 • ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่นได้ 

Cardiff University

Vice-Chancellor’s International Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน £3,500 (หรือประมาณ 154,000)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทตามที่กำหนดของ Cardiff University และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • มีผลการเรียนดี
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

Undergraduate International Excellence Scholarships

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียนสูงสุด 50%

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีตามที่กำหนดของ Cardiff University และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • มีผลการเรียนดี
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย
 • ส่งใบสมัครรับทุนแยก และจะต้องเขียนเรียงความจำนวน 200 คำในหัวข้อที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ปิดรับใบสมัครวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2024 เวลา 23:59 (เวลาที่ UK) และ จะประกาศผลในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2024


De Montfort University

Undergraduate International Scholarship 24/25

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน £1,500 (หรือประมาณ 66,000)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ De Montfort University และ เริ่มเรียนในปีการศึกษา 2024/2025
 • นักศึกษาไทยที่เรียนจบหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ไม่ต้องใช้ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
 • มี GPA หรือเกรดเฉลี่ยสะสม 2.2 ขึ้นไป
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

Postgraduate International Scholarship 24/25

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน £1,000 – 2,500 (หรือประมาณ 44,000-110,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ De Montfort University และ เริ่มเรียนในปีการศึกษา 2024/2025
 • นักศึกษาไทยที่เรียนจบหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ไม่ต้องใช้ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
 • มี GPA หรือเกรดเฉลี่ยสะสม 2.2 ขึ้นไป
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

Undergraduate and Postgraduate Asia Pacific Scholarship 24/25

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน £500 (หรือประมาณ 22,000)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาไทยที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่ De Montfort University และ เริ่มเรียนในปีการศึกษา 2024/2025
 • นักศึกษาไทยที่เรียนจบหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ไม่ต้องใช้ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
 • มี GPA หรือเกรดเฉลี่ยสะสม 2.2 ขึ้นไป
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

Leeds Beckett University

Leeds Beckett University South East Asia Scholarships

มูลค่าทุน:

 • หลักสูตร Foundation: £1,500 (ประมาณ 66,000 บาท) เฉพาะปีแรก
 • หลักสูตรปริญญาตรี: £1,000 (ประมาณ 44,000 บาท) ต่อปี
 • หลักสูตรปริญญาโท: £5,000 (ประมาณ 220,000 บาท) เฉพาะปีแรก
 • หลักสูตรวิจัย: £1,500 (ประมาณ 66,000 บาท) ต่อปี

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ Leeds Beckett University และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

Northumbria University

Postgraduate UK International Scholarships

มูลค่าทุน: £1,000 (ประมาณ 44,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ Northumbria University, Newcastle และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

Northumbria International Scholarship

มูลค่าทุน: £3,000 (ประมาณ 132,000 บาท) สำหรับปริญญาตรี และ £1,000 (ประมาณ 44,000) สำหรับปริญญาโท

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่ Northumbria University, Newcastle และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • มีผลการเรียนดี
  • เกรดเฉลี่ยสะสม 3.0 ขึ้นไป สำหรับปริญญาตรี
  • เกรดเฉลี่ยสะสม 2.3 ขึ้นไป สำหรับปริญญาโท
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

Oxford Brookes University

International Student Scholarship September 2024 entry

มูลค่าทุน: £2,000 (ประมาณ 88,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ Oxford Brookes University และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • ต้องสมัครเรียนในหลักสูตร BA (Hons), BSc (Hons), BEng (Hons), MEng, LLB Law (Hons), MBiol, MSci, LLM, MA, MArch, MPH, MBA, MFA และ MPhil

ปิดรับสมัคร

 • 15 เมษายน 2024 สำหรับปริญญาโท
 • 6 มิถุนายน 2024 สำหรับปริญญาตรี

University of Chester

Undergraduate & Postgraduate Scholarships

มูลค่าทุน:

 • หลักสูตรปริญญาตรี: สูงสุด £2,000 (ประมาณ 88,000 บาท) ต่อปี
 • หลักสูตรปริญญาโท: สูงสุด £2,500 (ประมาณ 110,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทที่ University of Chester และเริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • มีผลการเรียนดี

University of the Creative Arts (UCA)

International Future Leaders of the Creative Industries Scholarships

มูลค่าทุน: £3,000 (ประมาณ 132,000 บาท) เฉพาะปีแรก

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ University of the Creative Arts (UCA)
 • มีผลการเรียนดี

UCA Creative Development Scholarships

มูลค่าทุน: £4,500 (ประมาณ 198,000 บาท) เฉพาะปีแรก

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาไทยที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี หรือปริญญาโทที่ University of the Creative Arts (UCA) และเริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024

University of Essex

International Baccalaureate Excellence Scholarship

มูลค่าทุน: £2,000 (ประมาณ 88,000 บาท) เฉพาะปีแรก

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ University of Essex และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

Academic Excellence International Masters Scholarship

มูลค่าทุน: £4,000 หรือ £5,000 (ประมาณ 176,000 – 220,000 บาท) ขึ้นอยู่กับเกรดเฉลี่ยสะสม

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาไทยที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ University of Essex และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.0 – 3.5 ขึ้นไป ยกเว้น เกรดเฉลี่ยสะสม 2.55 – 2.8 ขึ้นไปสำหรับนักศึกษาไทยที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
  • Chulalongkorn University
  • Mahidol University
  • King Mongkut’s University of Technology
  • Mae Fah Luang University
  • Chiang Mai University
  • Thammasat University
  • Kasetsart University
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

South East Asia Scholarship

มูลค่าทุน: £3,000 (ประมาณ 132,000 บาท) เฉพาะปีแรก

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาไทยที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ University of Essex และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

University of Leeds

International Excellence Scholarships

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียนสูงสุด 50%

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ University of Leeds และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • ต้องสมัครเรียนในหลักสูตร ดังต่อไปนี้
  • Arts, Humanities and Cultures
  • Biological Sciences, Medicine and Health
  • Education, Social Sciences and Law
  • Engineering and Physical Sciences
  • Environment
  • Leeds University Business School

ปิดรับสมัคร

 • 17 พฤษภาคม 2024

Business School International Excellence Scholarships (International applicants)

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน 50%

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทคณะ Business School ของ University of Leeds ตามที่กำหนด
 • เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • มีผลการเรียนดี

University of Leicester

International UG Merit Scholarship

มูลค่าทุน: £3,000 หรือ £5,000 ต่อปี (ประมาณ 132,000 – 220,000 บาท) ขึ้นอยู่กับผลการเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ University of Leicester (ยกเว้นหลักสูตร Medicine) และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
  • นักศึกษาที่คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.4 จะได้รับทุนจำนวน £3,000
  • นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม จะได้รับทุนจำนวน £5,000
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

International Postgraduate Taught Merit Scholarship

มูลค่าทุน: £3,000 หรือ £5,000 ต่อปี (ประมาณ 132,000 – 220,000 บาท) ขึ้นอยู่กับผลการเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ University of Leicester และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
  • นักศึกษาที่คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.4 จะได้รับทุนจำนวน £3,000
  • นักศึกษาที่มีผลการเรียน หรือได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับทุนจำนวน £5,000
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

พิเศษ! นักศึกษาที่จบการศึกษาภาคนานาชาติจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยดังต่อไปนี้ ไม่ต้องใช้ผลการสอบวัดระดับ IELTS ในการสมัคร ได้แก่

 • Asian Institute of Technology
 • Chiang Mai University
 • Chulalongkorn University
 • Kasetsart University
 • King Mongkut’s University of Technology (KMUTT)
 • Mahidol University
 • Prince of Songkla University
 • Suranaree University of Technology
 • Thammasat University

University of Huddersfield

Merit-based Scholarships (Undergraduate)

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียนสูงสุด £4,000 ต่อปี (ประมาณ 176,000 บาท) ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร

Merit-based Scholarships (Postgraduate)

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียนสูงสุด £4,000 ต่อปี (ประมาณ 176,000 บาท) ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร


University of Nottingham

International Postgraduate Excellence Award 

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน £4,000 – £8,000

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ University of Nottingham และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • มีผลการเรียนดี
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข่าเรียน (Offer) จากมหาวิทยาลัย
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

University of Sheffield

International Postgraduate Taught Merit Scholarship 2024

มูลค่าทุน: £5,000 (ประมาณ 220,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ University of Sheffield และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • มีผลการเรียนดี GPA 3.6 ขึ้นไป
 • สมัครรับทุนหลังจากได้การตอบรับ (Offer) จากมหาวิทยาลัยแล้ว

ปิดรับใบสมัครวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2024 เวลา 1 pm (เวลาที่ UK) และ จะประกาศผลในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2024

International Postgraduate Scholarship 2024

มูลค่าทุน:

 • £2,000 (ประมาณ 88,000 บาท) สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรในคณะ Faculty of Arts and Humanities และ Faculty of Social Science
 • £2,500 (ประมาณ 110,000 บาท) สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรในคณะ Faculty of Engineering, Faculty of Health และ Faculty of Science

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอนในคณะของ University of Sheffield ตามที่กำหนด
 • จะต้องเริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • มีผลการเรียนดี
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนอัตโนมัติเมื่อได้รับใบสมัครสำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องตอบรับ Offer กับมหาวิทยาลัยภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2024 เวลา 4 pm (เวลาที่ UK)

University of Southampton

Merit Scholarships for International

มูลค่าทุน:

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ University of Southampton และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • มีผลการเรียนดี
 • ต้องสมัครในหลักสูตรที่กำหนดเท่านั้น

University of Sunderland

International Scholarship

มูลค่าทุน:

 • หลักสูตรปริญญาตรี: £1,400 (ประมาณ 61,600 บาท)
 • หลักสูตรปริญญาโท: £900 (ประมาณ 39,600 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ University of Sunderland และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • มีผลการเรียนดี

Early Bird Discount

มูลค่าทุน: £1,600 (ประมาณ 70,400 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ University of Sunderland วิทยาเขตหลัก (Sunderland Campus) เท่านั้น

* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ทุกสาขา Add Line: @one-edu

Alumni Loyalty Scheme

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน 20%

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นศิษย์เก่าของ University of Sunderland และสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ University of Sunderland วิทยาเขตหลัก (Sunderland Campus) เท่านั้น
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

Thailand English Proficiency Scholarship

มูลค่าทุน: £650 (ประมาณ 28,600 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาไทยที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ University of Sunderland วิทยาเขตหลัก (Sunderland Campus) เท่านั้น
 • คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ชำระค่าเรียนงวดแรก ก่อนสิ้นเดือนเมษายน 2024
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

* เงื่อนไขการพิจารณาทุนเป็นแบบ First come, first served สมัครก่อนมีสิทธิก่อน


University of Surrey

International Excellence Award Scholarship

มูลค่าทุน: £5,000 (ประมาณ 220,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ University of Surrey และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • ต้องได้รับการตอบรับแบบ Unconditional Offer
 • มีผลการเรียนดี

ปิดรับสมัคร

 • 15 มิถุนายน 2024

MBA Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน 10% – 50%

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียน MBA Programmes ที่ University of Surrey และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024
 • ต้องได้รับการตอบรับแบบ Unconditional Offer
 • มีผลการเรียนดี
 • ต้องมีผลคะแนน IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 6.0

ปิดรับสมัคร

 • 16 กันยายน 2024 สำหรับ Full-time MBA
 • 16 พฤศจิกายน 2024 สำหรับ Executive MBA

UWE Bristol

Partnership Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน £1,000 (ประมาณ 45,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่กำหนดดังต่อไปนี้
  • Assumption University
  • Rangsit University
  • Stamford University
  • Bangkok University
  • Thammasat University
  • Prince Songkhla University
  • Srinakharinwirot University
  • King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)

International Student Scholarships

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียนสูงสุด £4,000 (ประมาณ 176,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ UWE Bristol และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2024


หมายเหตุ

*ราคาข้างต้นตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP = 44 THB ณ เดือนมกราคมปี 2024

*ข้อมูลทุนการศึกษาข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทีมงาน One Education


สอบถามข้อมูลเรียนต่อ UK เพิ่มเติม ติดต่อพี่ ๆ  One Education ผู้เชี่ยวชาญด้านศึกษาต่อสหราชอาณาจักรมามากกว่า 30 ปี และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ ยินดีให้บริการเรื่องเรียนต่อ UK ครบทุกขั้นตอนฟรี!
Add Line: @one-edu (มี @ ข้างหน้า)
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ
โทรสอบถาม: 02-652-0718

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร