แนะนำ 5 หลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทที่ University of Nottingham  

หลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทที่ University of Nottingham

มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเมืองน็อตติงแฮม (Nottingham) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ ถูกจัดอยู่ใน Russell Group กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความโดดเด่นในด้านวิจัย โดยผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยน็อตติงแฮมมีหลากหลายผลงานที่เปลี่ยนแปลงโลก และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของ UK อยู่เสมอ ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเป้าหมายของนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็มีระบบสนับสนุนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รองรับด้วยทุนหลากหลายทั้งทุนสำหรับนักศึกษาในประเทศและทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในบทความนี้ พี่ๆ One Education ขอแนะนำ 5 หลักสูตรปริญญาโทที่น่าสนใจของ University of Nottingham ดังนี้ 

1. MSc Civil Engineering and Management

หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการจัดการที่มีความโดดเด่น ประสบความสำเร็จในการผลิตบุคลากรด้านวิศกรรมโยธา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมวิศวกรรมโยธาระดับโลก เพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืน เพิ่มความรู้ทางเทคนิคด้านวิศวกรรมโยธาและศึกษาหลักการจัดการที่หลากหลาย โดยหลักสูตรนี้ได้มีการร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธาและคณะวิชาธุรกิจของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (Nottingham University Business School: NUBS) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีประยุกต์เทคนิคการจัดการที่ทันสมัย สามารถแก้ปัญหาความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง  

* ติดอันดับ Top 10 หลักสูตรด้าน Civil Engineering ที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักร โดย Guardian University Guide 2023 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ   

 • Sustainable Construction and Life Cycle Assessment  
 • Advanced Structural Design  
 • Dynamics and Wind Engineering  
 • Geotechnical Modelling  
 • Managing Infrastructure and Systems  
 • Engineering Risk Assessment  

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ  

อาชีพหลังเรียนจบหลักสูตรนี้ คืออาชีพเกี่ยวกับการโยธา เช่น วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรออกแบบ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปรึกษาและผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำ เป็นต้น 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 12 เดือน โดยนักศึกษาจะได้เรียนทั้งแบบกลุ่มในชั้นเรียนและศึกษาด้วยตนเอง การเข้าห้องปฏิบัติการณ์ การลงมือปฏิบัติจริง และเวิร์กชอป และใช้การวัดผลทั้งแบบสอบ การเขียนเรียงความทางวิชาการ การนำเสนอหน้าชั้น การทำวิจัย และวิทยานิพนธ์ (Dissertation) 
รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024  
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Overall 6.0 โดยทักษะ Reading และ Writing ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 ส่วนทักษะ Listening และ Speaking ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.8 และผู้สมัครจะต้องมีพื้นฐานการเรียนในหลักสูตรด้าน Structures, Geotechnics หรือ Fluids มาก่อน 
ค่าเรียนปี 2024: £28,600 ต่อปี (ประมาณ 1,287,000 บาทต่อปี)    

2. MSc Communication and Entrepreneurship

หลักสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่บรรจุอยู่ใน NUBS มีเนื้อหาเกี่ยวกับการการสื่อสารในโลกธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจระบบการสื่อสารทางธุรกิจโดยเฉพาะ เน้นการสื่อสารระดับองค์กร ตั้งแต่การสื่อสารในชีวิตการทำงาน ไปจนถึงการสื่อสารเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้สูงขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์หลักการทางภาษาศาสตร์ เพื่อปรับปรุงการสื่อสารทางธุรกิจที่เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์การสื่อสารแต่ละรูปแบบได้อย่างแม่นยำ และเลือกสรรวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดในบริบทต่าง ๆ เช่น การ Pitching การเขียนบทความ หรือการทำวิดีโอนำเสนอสินค้าและบริการ เป็นต้น 

* Nottingham University Business Schools: NUBS ได้การรับรองมาตรฐานระดับสากลแบบ Triple Crown Accreditation จาก AACSB, EQUIS และ AMBA 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ   

 • Business and Organizational Communication  
 • Launching New Ventures 
 • Managing Innovation in Entrepreneurial Organisations   
 • Sociolinguistics of Work  
 • Intercultural Communication  
 • Communication and Entrepreneurship Research Project  

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ  

อาชีพหลังเรียนจบหลักสูตรนี้ จะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร นักสื่อสารมวลชน นักโฆษณา นักการตลาด และ นักวางแผนการสื่อสาร เป็นต้น  

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 12 เดือน โดยนักศึกษาจะได้เรียนทั้งแบบกลุ่มในชั้นเรียนและการเข้าร่วมสัมมนา นักศึกษาจะได้เข้าเวิร์กชอปในการเตรียมตัวทำวิทยานิพนธ์เดี่ยว (MA Dissertation Preparation Day) และใช้การวัดผลทั้งแบบสอบ การนำเสนอหน้าชั้น และการทำวิทยานิพนธ์ 
รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024  
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.8 และผู้สมัครจะต้องมีพื้นฐานการเรียนในหลักสูตรด้าน English Language, Literature, Linguistics, Communications Studies, Journalism, Arts หรือ Humanities มาก่อน 
ค่าเรียนปี 2024: £26,250 ต่อปี (ประมาณ 1,181,250 บาทต่อปี)    

3. MSc Education Leadership and Management

หลักสูตรที่จะถ่ายถอดความเป็นผู้นำและการจัดการการศึกษา ออกแบบเนื้อหามาสำหรับผู้เชี่ยวชาญในด้านการศึกษาที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการเป็นผู้นำและการจัดการ เนื่องจากการเป็นผู้นำทีมการศึกษาหรือองค์กรอาจมีความซับซ้อน จึงกลายเป็นที่มาของหลักสูตรนี้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่ผู้นำในบริบททางการศึกษาต้องพบเจอ 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Issues in Educational Leadership  
 • Successful Leadership and Change in Education  
 • Leading Learning  
 • Practice-Based Inquiry  

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ  

อาชีพหลังเรียนจบหลักสูตรนี้ เกี่ยวข้องกับการศึกษาและความเป็นผู้นำ ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่รัฐในกระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้ออกแบบหลักสูตรการศึกษา ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบศึกษาภายในสถาบันไปจนถึงระบบศึกษาของประเทศ เป็นต้น  

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 12 เดือน โดยนักศึกษาจะได้เรียนทั้งแบบกลุ่มในชั้นเรียนและการเข้าร่วมสัมมนา และใช้การวัดผลทั้งการเขียนเรียงความทางวิชาการ และการทำวิทยานิพนธ์ 
รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024  
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.8 และผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการสอนหรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาก่อน 
ค่าเรียนปี 2024: £25,250 ต่อปี (ประมาณ 1,136,250 บาทต่อปี)    

4. MSc Finance and Investment

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการทำงานของตลาดการเงินและตลาดทุนด้วยแนวทางการปฏิบัติจริงที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจากการเข้าถึงฐานข้อมูลจำนวนหนึ่งในหัวข้อต่าง ๆ ที่สำคัญ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินที่จะสนับสนุนการตัดสินใจลงทุน และมีความเข้าใจที่ครอบคลุมด้านการเงินและการลงทุนในวงกว้างที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการทำงานในระดับโลกให้กับผู้เรียน   

* Top 20 ใน UK และ Top 100 ของโลกสำหรับหลักสูตรการเงิน โดย QS World University Rankings: Masters in Finance Rankings 2023 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ   

 • Capital Market Analysis  
 • Corporate Finance  
 • Quantitative Research Methods for Finance and Investment  
 • Derivative Investment  
 • Fixed Interest Investment  

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ  

อาชีพหลังเรียนจบหลักสูตรนี้ เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน ยกตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์ทางการเงิน นักวิเคราะห์การลงทุน พนักงานธนาคาร นักบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และ เจ้าหน้าที่ด้านสินเชื่อ เป็นต้น  

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 12 เดือน โดยนักศึกษาจะได้เรียนทั้งแบบกลุ่มในชั้นเรียน การเข้าร่วมสัมมนา เวิร์กชอป และห้องปฏิบัติการณ์ทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงการวัดผลเพื่อรับเกียรติบัตรด้านวิชาชีพจาก Microsoft และ SAP และใช้การวัดผลทั้งแบบสอบ การเขียนเรียงความทางวิชาการ การทำงานกลุ่ม และการทำวิทยานิพนธ์ 
รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024  
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.8 และผู้สมัครจะต้องมีพื้นฐานการเรียนในหลักสูตรด้าน Mathematics, Statistics, Quantitative Methods, Quantitative Finance และ Econometrics มาก่อน 
ค่าเรียนปี 2024: £30,200 ต่อปี (ประมาณ 1,359,000 บาทต่อปี)    

5. MSc Human Resources Management and Organisation

หลักสูตรที่เต็มไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นเลิศในตำแหน่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระดับโลก ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงานให้สอดคล้องกับความได้เปรียบทางธุรกิจ อีกทั้งยังได้พัฒนาความเข้าใจในการเป็นผู้นำ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและรักษาผู้ที่มีความสามารถเอาไว้ รวมถึงความท้าทายในการจัดกาคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและระดับโลก   

* หลักสูตรได้รับการรับรองโดย CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) 
** Top 15 ใน UK และ Top 100 ของโลกสำหรับหลักสูตรการจัดการ โดย QS World University Rankings: Masters in Management Rankings 2023 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ   

 • Employment Relations  
 • Managing and Developing Organizations  
 • Strategic Human Resource Management  
 • Contemporary Developments in HRM/OB  
 • International Human Resource Management  
 • Research and Professional Skills in OB/HRM  

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ  

อาชีพหลังเรียนจบหลักสูตรนี้ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น พนักงานฝ่ายบุคคล/ทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ทรัพยากรมนุษย์ นักวางแผนกำลังคน ผู้บริหารฝ่ายบุคคล/ทรัพยากรมนุษย์ และ พนักงานสรรหาและคัดสรรบุคลากร เป็นต้น  

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 12 เดือน โดยนักศึกษาจะได้เรียนทั้งแบบกลุ่มในชั้นเรียน การเข้าร่วมสัมมนา และเวิร์กชอป รวมถึงการวัดผลเพื่อรับเกียรติบัตรด้านวิชาชีพจาก Microsoft และ SAP และใช้การวัดผลทั้งแบบสอบ การเขียนเรียงความทางวิชาการ และการทำวิทยานิพนธ์ 
รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024  
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.8 และผู้สมัครจะต้องไม่มีพื้นฐานการเรียนในหลักสูตรด้าน Human Resource Management และ/หรือ Organisations มาก่อน 
ค่าเรียนปี 2024: £28,600 ต่อปี (ประมาณ 1,287,000 บาทต่อปี)    


*ราคาข้างต้นอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP = 45 บาท ณ เดือนธันวาคม 2023 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 


น้อง ๆ คนไหนสนใจเรียนต่อปริญญาโทที่ University of Nottingham สามารถขอคำแนะนำและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ ทีมงาน One Education ได้ทุกสาขา เราเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการและยินดีให้บริการฟรีทุกขั้นตอนครบจบในที่เดียวเพื่อให้การเรียนต่อ UK ของน้อง ๆ เป็นเรื่องง่าย! 

Add Line: @one-edu 
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร