ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงทั่วโลกในด้านคุณภาพและมาตรฐานระดับสูง

ภาคการศึกษา

การศึกษาทุกระดับในสหราชอาณาจักรจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนตุลาคมของปีแรกภาคการศึกษา และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป แบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ช่วง คือ

ภาคต้น (Autumn Term) เริ่มเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม
ภาคกลาง (Spring Term) เริ่มเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม
ภาคปลาย (Summer Term) เริ่มเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม

ระบบการศึกษา

การศึกษาภาคบังคับของสหราชอาณาจักร จะเริ่มตั้งแต่อายุ 5 ปี ไปจนถึง 16 ปี ซึ่งโรงเรียนมีทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยทั่วไประบบการศึกษาของอังกฤษจะแบ่ง 4 ระดับ คือ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

ระดับประถมศึกษา

การศึกษาระดับประถมศึกษาในสหราชอาณาจักรจะเริ่มเมื่อนักเรียนอายุ 5 ปี ไปจนถึงอายุ 11 ปี

ระดับมัธยมศึกษา

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสหราชอาณาจักรจะเริ่มตั้งแต่อายุ 11 ปี จนถึง 16 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญช่วงหนึ่งของการเรียน เพราะนักเรียนจะเริ่มเข้าสู่การสอบ GCSE (General Certificates of Secondary Education) ซึ่งเป็นการสอบเพื่อจบการศึกษระดับ Secondary Education ที่เทียบเท่ากับการมัธยมตอนต้นของประเทศไทย

การศึกษา GCSE จะเริ่มต้นเมื่อนักเรียนอายุ 14 ปี ไปจนถึงอายุ 16 ปี โดยนักเรียนสามารถเลือกวิชาที่สนใจได้ 4 – 5 วิชา และต้องเรียนวิชาบังคับ 3 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (รวมถึงวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) โดยส่วนใหญ่นักเรียนจะเรียนวิชาประมาณ 6 – 10 วิชา และจะต้องได้เกรด C หรือสูงกว่าจึงจะถือว่าสอบผ่าน GCSE เมื่อนักเรียนจบระดับ Secondary Education แล้ว นักเรียนสามารถเลือกว่าจะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในระดับที่สูงขึ้น หรือเลือกวุฒิการศึกษาสายอาชีพ

A-Level หรือ Advanced Level เป็นการสอบวัดความรู้ต่อจากระดับ GCSE ซึ่งเทียบเท่ากับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย ส่วนใหญ่นักเรียนที่มีเป้าหมายในการเรียนต่อปริญญาตรีจะเลือกเรียนต่อระดับนี้ และมักจะเลือกเรียนวิชาที่สนใจหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ต้องการไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

สำหรับนักเรียนที่เลือกไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่ต้องการวุฒิทางวิชาชีพเพื่อประกอบอาชีพ นักเรียนจะมีทางเลือกเรียนต่อ คือ GNVQ (General National Vocational Qualification) ซึ่งเป็นการเรียนกึ่งสายอาชีพที่จะเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  หรือ NVQ (National Vocational Qualification) ที่เป็นวุฒิการศึกษาสายอาชีพและการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะ 

ระดับอุดมศึกษา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร จะแบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรทั่วไปจะใช้เวลาเรียนจบในระยะเวลา 3 ปี และนักเรียนจะได้รับปริญญา เช่น BA (ศิลปศาสตรบัณฑิต), BBA (บริหารธุรกิจบัณฑิต), BEd (ศึกษาศาสตร์บัณฑิต), BSc (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) หรือ LLB (นิติศาสตร์บัณฑิต) เป็นต้น แต่บางสาขาอาจจะใช้เวลาเรียนมากกว่า 3 ปี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ (4 ปี), สถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี), ทันตแพทย์ศาสตร์ (5 ปี), สัตวแพทย์ศาสตร์ (5 ปี) และ แพทย์ศาสตร์ (6 ปี) เป็นต้น

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรยังเปิดสอนที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษา เช่น

  • Joint Honours Degree เป็นการเรียนควบตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันหรือต่างคณะก็ได้ เช่น คอมพิวเตอร์กับจิตวิทยา โดยการเรียนในแต่ละสาขาวิชาจะใช้เวลาเท่ากัน
  • Combined Degree คือปริญญาร่วม โดยการเรียนแต่ละสาขาวิชาอาจมีน้ำหนักการเรียนที่ไม่เท่ากัน
  • Sandwich Courses เป็นการเรียนที่มีการฝึกงานหรือเรียกว่า work placement ในหลักสูตร โดยการฝึกงานจะเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาเลือกเรียน เช่น การฝึกงานในด้านอุตสาหกรรม การบริหารธุรกิจ หรืออาชีพอื่น ๆ การศึกษาหลักสูตรนี้จะใช้ระยะเวลาเรียนนานกว่าปกติ คือใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี เมื่อสิ้นสุดช่วงการฝึกงาน นักศึกษาจะต้องกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยในปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนในระบบการศึกษาที่แตกต่างจากประเทศอังกฤษ นักเรียนอาจต้องเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานหรือเรียกว่า Foundation Course ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านทักษะภาษาอังกฤษ ความรู้ทางวิชาการ และการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี หลังจากนั้นถึงจะเริ่มเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่สมัครเรียนได้ 

ระดับปริญญาโท

การเรียนระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักรจะใช้เวลา 1 ปี นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่ตรงกับความสนใจหรือเพื่อต่อยอดการทำงานได้ โดยการเรียนการสอนระดับปริญญาโทจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ในครึ่งปีแรกของหลักสูตร นักศึกษาจะเรียนในห้องเรียนเป็นการบรรยายในชั้นเรียน การสัมมนา การติวกลุ่มย่อย หรือการทำงานในห้องทดลอง และในครึ่งปีหลัง นักศึกษาจะเริ่มทำงานวิจัยหรือที่วิทยานิพนธ์

การสมัครเรียนปริญญาโทของนักศึกษาต่างชาติจะต้องมีคะแนน IELTS และมีเกรดเฉลี่ยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากนักศึกษามีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ สามารถเลือกเรียนหลักสูตร Pre-sessional course เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษและทักษะที่ต้องใช้ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ ก่อนจบหลักสูตร Pre-sessional course นักศึกษาจะสอบวัดความรู้และจะต้องได้คะแนนสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะได้เรียนต่อปริญญาโท

ระดับปริญญาเอกหรือหลักสูตรการค้นคว้าวิจัย

หลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี เป็นระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ซึ่งจะเน้นการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ดังนั้น นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติในสาขาที่เลือกเรียน ในระหว่างเรียน นักศึกษาจะต้องทำวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์เพื่อสนับสนุนผลงานวิจัยของตัวเอง และเมื่อเรียนจบจะได้วุฒิ Ph.D


วางแผนเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร ติดต่อพี่ ๆ One Education เพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตและมหาวิทยาลัยที่สนใจเพิ่มเติมได้เลย One Education เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ พี่ ๆ ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ
โทรสอบถาม: 02-652-0718    

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร