ออสเตรเลียถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อ เพราะมีหลักสูตรที่หลากหลาย การเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

มหาวิทยาลัยมากกว่า 40 แห่งที่กระจายอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีแคมปัสหรือวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยรวมกันมากถึง 170 แห่ง ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเลือกสถานที่เรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะแข่งขันกันทางด้านวิทยาการการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียยังมีการรวมกลุ่มพันธมิตรเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ โดยปัจจุบันมี 4 กลุ่ม

 • กลุ่มแรกมีชื่อเสียงค่อนข้างมาก เรียกว่า Group of Eight (GO8) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ในออสเตรเลียเพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยเป็นหลัก
 • กลุ่มที่สองมีระบบการศึกษาค่อนข้างยืดหยุ่น (Flexible) เปิดสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร ซึ่งมหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้ยกระดับมาจากสถาบันอาชีวศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ เรียกว่า Australian Technology Network (ATN)
 • กลุ่มที่สามเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นมาในระยะใกล้เคียงกันเมื่อประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมา เรียกว่า Innovation Research Universities Australia (IRU Australia)
 • กลุ่มที่สี่เป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัยที่เกิดใหม่เมื่อช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เรียกตนเองว่า New Generation Universities (NGU)

รัฐบาลออสเตรเลียให้ความสำคัญกับการศึกษาของประเทศเป็นอย่างมาก และพร้อมต้อนรับนักเรียนต่างชาติให้เข้าไปศึกษาต่อในออสเตรเลีย ซึ่งจะเห็นได้จากรายรับ 1 ใน 3 ของออสเตรเลียมาจากการศึกษา มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจึงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากการแข่งขันที่สูงและต้องการจะขยับฐานะของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกให้ได้ จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงคุณภาพการศึกษาของออสเตรเลียที่ทัดเทียมและไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่น ๆ ในโลก

หลักสูตรการศึกษาในออสเตรเลีย

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS)

นักเรียนต่างชาติจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารซึ่งรวมถึงคนไทยด้วย ออสเตรเลียจึงมีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เรียกว่า ELICOS หรือ English Language Intensive Course for Overseas Students และได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก

ก่อนที่จะเริ่มเรียน สถาบันภาษาทุกแห่งจะสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement Test) สำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อจัดระดับชั้นเรียนที่เหมาะสม กับผู้เรียน เมื่อสอบวัดระดับแล้ว ทางสถาบันจึงจะจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอนทั่วไป คือ

 • ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อหรือเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อโดยตรง (Direct Entry English Program)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสายวิชาชีพ
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับมัธยม (English for High School Preparation)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบวัดผล (English for Examination Preparation)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา (Study Tour / Holiday English)

การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (Primary and Secondary Education)

โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย แบ่งเป็น ของรัฐบาลและเอกชน มีทั้งแบบประจำและไปกลับ และยังแบ่งเป็นชายล้วน หญิงล้วน หรือแบบสหศึกษาอีกด้วย

การศึกษาในระดับประถมศึกษา หรือ Year 1-6 และการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา Year 7-12 อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละรัฐ ซึ่งโรงเรียนเหล่า นี้จะพิจารณารับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ Year 7 หรือเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในประเทศไทย ส่วนในระดับประถมศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีไป

นักเรียนต่างชาติที่จะเข้าเรียนในระดับนี้ต้องผ่านการเรียนภาษาอังกฤษ หรือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ เพราะที่ประเทศอออสเตรเลียไม่มีการสอบเอ็นทรานซ์ การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน มหาวิทยาลัย จะคัดเลือกจากผลการเรียนของนักเรียนในช่วง 2 ปีสุดท้ายคือ ในช่วง Year 11-12

การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาชีพ (Vocational Education and Training)

เนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นในการฝึกภาคปฏิบัติมากกว่าด้านทฤษฎี จุดประสงค์เพื่อต้องการให้นักเรียนได้นำสิ่งที่เรียนไปใช้ทำงานได้จริงเมื่อจบหลักสูตร มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนหลากหลาย เช่น การโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ออกแบบ เป็นต้น โดยเรียนในระดับประกาศนียบัตร จนถึง ระดับอนุปริญญา

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Foundation Studies)

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลีย ใช้เวลาในการเรียน 1 ปี เพื่อปรับความรู้ วิชาพื้นฐานในการเรียนระดับปริญญาตรี

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary Studies)

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลีย มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าและอาจจะเหนือกว่าบางมหาวิทยาลัยในยุโรป สหรัฐอเมริกา และแคนาดา โดยปัจจุบันออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 41 แห่ง โดย 38 แห่งเป็นของ รัฐบาล และ 3 แห่งเป็นของเอกชน มหาวิทยาลัยทั้งหมดได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ของ ประเทศไทย โดยมีการแบ่งวุฒิการศึกษาตามระดับต่าง ๆ ตั้งแต่

 • ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 • ปริญญาตรีเกียรตินิยม (Bachelor Degree with Honours)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate)
 • อนุปริญญาโท (Graduate Diploma)
 • ปริญญาโท (Master Degree)
 • ปริญญาเอก (Doctoral Degree, Ph.D.)

ระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

ระบบการเรียนการสอนของออสเตรเลียมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และรู้จักค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง ต่างจากระบบการเรียนการสอนของไทยที่ยังคงเน้นการเรียนรู้แบบท่องจำ นักเรียนไทยที่ต้องการไปเรียนต่อที่ ออสเตรเลียจึงควรทำความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลของที่นั่นด้วย

การบรรยาย (Lectures)

ก่อนเริ่มเรียนแต่ละวิชา อาจารย์ผู้สอนจะแจกโครงร่างการบรรยายซึ่งระบุ เนื้อหาสาระของวิชาที่จะสอน และรายชื่อหนังสือประกอบการค้นคว้า หรือ Subject Outlines เพื่อให้นักเรียนศึกษาเตรียมตัวล่วงหน้า โดยทั่วไปอาจารย์ ผู้สอนจะเปิดให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่จะสอน โดยนำเอาองค์ความรู้ จากตำราหลายเล่ม หลากหลายแนวความคิด ทำให้นักเรียนจำเป็นต้องศึกษาค้นคว้าอ่านหนังสือที่อาจารย์แนะนำก่อนเข้าชั้นเรียน

การเรียนกลุ่มย่อยและการทดลอง (Tutorials and Laboratory Sessions)

บางวิชาอาจารย์อาจกำหนดให้มีการเรียนกลุ่มย่อยสัปดาห์ละครั้ง นอกเหนือจากชั้นบรรยาย การเรียนกลุ่มย่อยจะมีขนาดเล็ก โดยจะมีอาจารย์ช่วยสอน (Tutor) เป็นผู้นำกลุ่ม นักศึกษาสามารถซักถามข้อสงสัยเพื่อทำความเข้าใจกับรายละเอียดของวิชานั้น ๆ ได้มากขึ้น และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเอง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้น

Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash

สำหรับในบางสาขา เช่นสาขาวิทยาศาสตร์ นักศึกษาทุกคนจะมีชั่วโมงฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชั่วโมงบังคับเรียกสั้น ๆ ว่า “Prac” (Practicals) และไม่อนุญาตให้นักศึกษาขาดเรียนในชั่วโมงนี้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ (Laboratory Technicians) คอยให้ความช่วยเหลือแนะนำการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และมีอาจารย์ (Demonstrators) เป็นผู้ดูแลควบคุมการทดลอง

ห้องสมุด (Libraries)

หัวใจของการเรียนระดับมหาวิทยาลัยคือ ห้องสมุด เพราะเป็นสถานที่ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลความรู้เพื่อนำมาใช้ในการเรียนในห้องเรียน การเรียนรู้วิธีใช้ห้องสมุดเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับนักศึกษาเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ควรใช้เวลาค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 24 ชั่วโมง หรือราว ๆ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน

การประเมินผล

โดยทั่วไป การประเมินผลการเรียนมีหลายรูปแบบ ได้แก่

การสอบ (Examination)

การสอบมีหลายแบบ มีทั้งการสอบย่อย หรือ Quiz ซึ่งอาจสอบเมื่อใดก็ได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน ส่วนการสอบใหญ่กลางภาคและปลายภาค จะมีการกำหนดระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่นอน ในการสอบบางวิชาอนุญาตให้นักศึกษานำตำราเรียนเข้าห้องสอบได้ เรียกว่า Open Book Exam และบางวิชาอาจารย์ผู้สอนอาจให้ข้อสอบกลับไปทำที่บ้านและนำมาส่งในวันที่กำหนด เรียกว่า Take Home Exam

การบ้าน (Homework หรือ Assignments)

การทำ Homework หรือ Assignments เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บคะแนนสะสมสำหรับนักเรียนเพื่อนำไปรวมกับคะแนนสอบปลายภาคเรียน

รายงาน (Essays)

การเขียนรายงานเป็นการฝึกทักษะการใช้ความคิดทางปัญญา ฝึกให้นักศึกษารู้จักการแยกแยะประเด็น วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล รายงานจึงเป็นผลผลิตทางความคิดที่สำคัญในการประเมินความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาจารย์ผู้สอนหลายท่านจะให้คะแนนจากรายงานที่สั่งด้วย

การเข้ากิจกรรมกลุ่มและการทดลอง (Tutorial Participation and Experiments)

สำหรับบางวิชากำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม หรือนำเสนอผลงานในนามกลุ่ม ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนต่างชาติ

การแสดงผลการเรียน

ผลการเรียนของออสเตรเลียแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก (High Distinction) ดี (Distinction) พอใช้ (Credit) ผ่าน (Pass) และตก (Fail)

ประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร

สำหรับค่าใช้จ่ายและค่าเล่าเรียนของหลักสูตรต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลียจะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเมืองที่จะไปอยู่ และสถาบันการศึกษาที่จะไปเรียน โดยสามารถสรุปคร่าว ๆ ได้ดังนี้

หลักสูตรค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อปีค่าเล่าเรียนต่อปี
มัธยมศึกษาAUD$ 12,000 – 24,000AUD$ 6,000 – 30,000
อาชีวศึกษาAUD$ 12,000 – 24,000AUD$ 5,000 – 20,000
ปริญญาตรีAUD$ 12,000 – 24,000AUD$ 14,000 – 35,000
ปริญญาโทAUD$ 12,000 – 24,000AUD$ 15,000 – 36,000
ปริญญาเอกAUD$ 12,000 – 24,000AUD$ 15,000 – 36,000

อ้างอิงข้อมูลจาก www.studyinaustralia.gov.au


วางแผนเรียนต่อออสเตรเลีย ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลียรวมถึงกลุ่ม Group of Eight ทั้ง 8 แห่งอย่างเป็นทางการได้เลย พี่ ๆ One Education มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียมากว่า 30 ปี และยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร